โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560