โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560