โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ / Development Economic Review

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560