โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560