โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560