โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560