โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
International Journal of Behavioral Science / International Journal of Behavioral Science

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560