โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560