โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication / Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560