โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560