โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
International Journal of Management, Business, and Economics / International Journal of Management, Business, and Economics

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560