โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560