โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences / Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560