โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560