โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
MANUSYA, Journal of Humanities / MANUSYA, Journal of Humanities

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560