โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560