โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560