โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560