โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560