โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology

ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560