โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / National Defence Studies Institute Journal

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560