โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Siriraj Medical Journal / Siriraj Medical Journal

ปีที่ 69 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560