โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette

ปีที่ 69 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560