โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560