โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560