โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2560