โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2560