โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology

ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2560