โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand

ปีที่ 67 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2560