โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2560