โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560