โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Ubon Ratchathani Law Journal

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560