โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560