โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560