โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
พยาบาลสาร / Nursing Journal

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560