โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560