โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560