โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560