โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560