โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560