โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand

ปีที่ 100 ฉบับที่ 9 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560