โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand

ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560