โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560