โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560