โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of Politics, Administration and Law

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560