โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560