โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560