โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560