โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโรคผิวหนัง / Thai Journal of Dermatology

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560