โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560