โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2559 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560